Om förskolan

Välkommen till förskolan Västanvind, en förskola med fokus på trygghet, läsning och att skapa goda relationer! Vi drivs av tron på varje barns förmåga, här lägger vi grunden för morgondagen redan idag. På Västanvind låter vi våra barn bli den bästa versionen av sig själva.

Västanvind är en fristående förskola vilket innebär att den har en annan huvudman än kommunen. Huvudman för Västanvind är CIS Kalmar AB, en lokalt ägd och idéburen skolkoncern där förskolan Sunnanvind, grundskolorna Södra skolan och Västra skolan, samt gymnasieskolan CIS i Kalmar och grundskolan Östra skolan ingår. Västanvind följer de nationella styrdokumenten, vilka är Skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö18). Förskolan håller öppet 11 månader om året. Under sommaren har vi semesterstängt fyra veckor.

Läsning, trygghet och att skapa goda relationer är det som genomsyrar vårt arbete och fungerar som en röd tråd i verksamheten.
Barnen får möjlighet att uppleva inne- och utemiljön på olika sätt och utforska närområdet. Vi  arbetar med läroplanens alla delar genom ett tematiskt arbetssätt där vi upptäcker, prövar och lär av varandra med utgångspunkt ifrån barnens erfarenheter, tankar och idéer.

Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för att synliggöra lärprocesser och föra arbetet vidare genom reflektioner tillsammans med barnen och mellan pedagogerna. Pedagogisk dokumentation låter barnen få syn på sitt eget lärande, fungerar som ett arbetsmaterial för pedagogerna och ger familjerna möjlighet att bli delaktiga i de processer som sker på förskolan. Det är även en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna utvärdera hur förskolan arbetar i enlighet med läroplanens mål och intentioner.