Inne- och utemiljö

En bra förskola kräver bra lokaler med en genomtänkt miljö där barnen känner sig trygga och får lust att lära. Inne såväl som utemiljön ska vara trygg, inspirerande och locka till lek och lärande. Med en medvetenhet kring kemikalier och människans påverkan på miljön arbetar vi för en hållbar utveckling.

Med ett miljötänk i grunden strävar vi på Västanvind efter att ha en pedagogisk miljö som erbjuder barnen en mångfalld och mångsidighet. Vi vill att varje barn ska få möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt i en miljö som erbjuder olika former av mötesplatser. Varje rum är väl genomtänkt och materialet visar vad de olika platserna erbjuder för aktivitet. Det är sedan barnens kreativitet och fantasi som får stort utrymme i användandet av miljön. Materialet i miljön ska tillföra barnens lek och lust att upptäcka och anpassas ständigt för att möta barnens behov. Vi tar också hänsyn till de skilda behov som finns hos individerna och erbjuder en miljö som stimulerar till inlärning och nya utmaningar.

Utemiljön ska på samma sätt som innemiljön erbjuda en bredd av möjligheter. Förskolegården ska uppmuntra till lek, rörelse och samspel mellan barnen. Vi använder oss av gården men går också utanför dess gränser för att upptäcka närområdet och allt vad det har att erbjuda. Tack vare vårt unika läge har vi möjlighet att besöka skogen, centrum, biblioteket och annat som samhället och miljön har att erbjuda. Vi upptäcker både stort och smått i utemiljön och även här låter vi barnens tankar, idéer och funderingar leda oss framåt. 

I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Det står också att  miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande och att barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön. Vidare står skrivet att utomhusvistelsen på förskolan bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.