Vårt koncept

En röd tydlig tråd som vilar på trygghet och kunskap med mycket hjärta och hjärna

En tydlig röd tråd

Kontinuitet är en grundbult för att alla ska kunna nå goda resultat i skolan. Avbrott och otydlighet vid varje stadiebyte, tar energi och psykologisk kraft från både elever och lärare. Därför står vi för en sammanhållen skolgång där alla elever ges utmaningar på ett strukturerat sätt.

Trygghet och kunskap

Vi har en helhetssyn på människan och förstår att god hälsa och goda resultat hänger ihop. I väl genomtänkta lokaler som stödjer pedagogiken växer våra barn och ungdomar upp till trygga och nyfiknamedborgare. Motivationen, drivkraften och dengemensamma värdegrunden förenar osss.

Hjärta och hjärna

Att visa omtanke är att bry sig på allvar. Vi vet att trygghet är en förutsättning för kunskap och att gruppens utveckling är central. Vi har ett elevnära arbetssätt med korta beslutsvägar där vi samordnar resurser och kompetenser för att få skjuts på elevernas utveckling.

Vårdnadshavare tycker till

Röster om Västanvind

"En väldigt trygg och stimulerande miljö för mitt barn. Den ger mitt barn en god möjlighet att utvecklas och förberedas till skolans värld."

"Man märker att pedagogerna är glada och positiva, vilket känns bra när man lämnar sitt barn."

"Jag uppskattar att det är en liten förskola. Alla barn och pedagoger känner varandra. Det blir en god sammanhållning och närhet."

"Så nöjda med förskolan och den pedagogiska miljön, aktiviteterna, samt engagerad personal."

Varmt välkomna till förskolan Västanvind

Den lilla förskolan med det stora hjärtat där EQ & läsning står i fokus!

Kom i kontakt med oss!

Välkommen till Västanvind!

Västanvind är en av koncernens två förskolor, vilka båda arbetar enligt samma vinnande koncept - den familjära förskolan med hjärtat i EQ. Det personliga mötet läggs i fokus, något jag är mån om att du ska känna redan vid din första kontakt med oss. För mig och mina medarbetare är det viktigt att skapa goda relationer och en trygghet både för dig som vårdnadshavare och för ditt barn. Vi vet att trygga barn utvecklar en god grund för vidare inlärning och kunskapsutveckling. För att ditt barn ska ges rätt förutsättningar till att bli den bästa versionen av sig själv, både socialt och kunskapsmässigt, är vår lärmiljö viktig. Hos oss erbjuds ditt barn en lustfylld och utmanande undervisning av hög kvalité oavsett ålder. Ditt barn kommer under sin tid hos oss att utvecklas på bästa sätt efter just sin förmåga, för att sedan vara redo att ta klivet till nästa skolform. Jag vill hälsa dig varmt välkommen till oss! /Erika Almvärn, rektor

EQ

På Västanvind arbetar vi med EQ, emotionell kompetens, som ett av våra fokusområden. Trygghet står i centrum. EQ är ett förhållningssätt där vi vuxna fungerar som goda förebilder. Vi arbetar medvetet för att skapa trygghet och goda relationer. En trygg miljö är grunden för att kunna tillgodogöra sig kunskaper. Tillsammans upptäcker vi våra egna och andras känslor, hur vi vill vara som medmänniskor och hur vi vill att andra ska vara mot oss. Vi arbetar för att stärka barnens trygghet, självkänsla och sociala relationer. Du har rätt till dina känslor, men ansvarar för ditt agerande. Detta medvetna och förebyggande arbetssätt ligger till grund och präglar vår verksamhet på Västanvind.

Läsning

På ett lekfullt och lustfyllt sätt följer vi barnen på deras resa in i skriftspråket, då läsning är ett av våra fokusområden. Genom daglig högläsning och boksamtal utvecklas barnens kommunikation och samspel med andra. Vårt stora utbud av böcker stimulerar kreativitet, lek och fantasi. Barnen möter läsvänliga miljöer både inomhus och utomhus. Tack vare Västanvinds centrala placering besöker vi regelbundet Färjestadens bibliotek, men även Östra skolans bibliotek Kronan. Vi arbetar med språklekar utifrån Bornholmsmodellen i syfte att i ett tidigt stadie väcka barnens intresse för ord, bokstäver och dess bokstavsljud.

Varför Västanvind?

Västanvind är en liten förskola centralt belägen i Färjestaden. Vi är utomhus en stor del av dagen. Alla barn erbjuds fysisk aktivitet och motorisk träning på vår kuperade gård, samt vid regelbundna utflykter i vår närmiljö. På vår förskola har vi en familjär stämning där alla känner alla. Vi arbetar medvetet för att alla barn och familjer ska känna sig trygga. Barnen som går hos oss får de bästa förutsättningarna för att tidigt i livet utveckla goda relationer. I samverkan med Östra skolan, som har samma fokusområden, skapar vi en röd tråd i våra verksamheter i syfte att lägga grunden till en mjuk övergång inför nästa skolform.

Om oss på Västanvind

Västanvind startade 2015 och är en fristående förskola med 26 platser. Huvudman för Västanvind är CIS Kalmar AB, en lokalt ägd och idéburen skolkoncern där grundskolan Östra skolan i Färjestaden, samt förskolan Sunnanvind, grundskolorna Södra skolan och Västra skolan och gymnasieskolan CIS i Kalmar ingår. Västanvind följer de nationella styrdokumenten, vilka är Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö18) och Barnkonventionen.